بی نام



جدایی زمان نیست، راه نیست
جدایی پلی ست بین ما
نازکتر از مو، برنده تر از خنجر
حتی وقتی زانو به زانو تنگ هم نشسته ایم


- ناظم حکمت- برگردان: پرستو ارستو

0 نظرات:

ارسال یک نظر