مرگ حقوق بشر!


از درب بهشت زهرا که می خواهی وارد شوی، چشمت به تصویر بزرگی از " علی جواد احمد" همان پسرک چهارده ساله بحرینی می افتد، که در تظاهرات توسط نیروهای امنیتی بحرین کشته شده است! روی تصویر بزرگ نوشته اند" مرگ حقوق بشر" ! نگاهت بر روی چهره پسرک چهارده ساله ثابت می ماند و چهره ندا و سهراب و اشکان جلوی چشمانت رژه میرود. ناخودآگاه راهت را به سمت قطعه 257 و مدفن ندا و سهراب کج می کنی. همه جا بوی مرگ میدهد. راست می گویند حقوق بشر اینجا سالهاست که مرده است. سهم سهراب نوزده ساله، ندای بیست و هشت ساله و علی جواد چهارده ساله ، از حقوق بشر همان گلوله بود که نصیبشان شد!

1 نظرات:

pirefarzaneh گفت...

آری همان گلوله و دیگر هیچ.

ارسال یک نظر