دروغگوی بزرگ


همـه چـیز مـُهیا ست
برای دروغـی بـزرگ
که تـو با خـوش باوری تـمام
سـال های سـال
آن را بـاور کـرده ای!
مـدادی سیـاه
گـَردی صـورتی
و رنـگی قـرمـز

آیـِنه از دیـدن چـهره زردم یـکه می خورد.

امـا مـن؛
همـچون نقـاشی زبـردست
خطـوط دروغین را یک به یک رسم مـی کـنم.
مــداد ســیاه در چشــم
گـَرد ِ صـورتی، نرم و ملایـم بـه روی گـونه
و
لــب هـائـی ســـرخ
که تـو را بـه گـفتن دروغـی بـزرگ وا می دارند:
" زیـــــبا شــــده ای!"

0 نظرات:

ارسال یک نظر