آتش جان


آتشی است
در دلم که هیچ کس را 
جرات گذشتن از آن نیست

نترس ابراهیم من!
بگذر، آتشی که تو از آن بگذری
سرد می شود...

- نسترن وثوقی- 

0 نظرات:

ارسال یک نظر