یونیسف و کودکان کار


 پسرک کیسه سنگین جعبه های دستمال کاغذی را با زحمت، بین خطوط به هم فشرده ماشین هایی که در ترافیک عصرگاهی بزرگراه همت گیر افتاده اند، بر روی زمین به دنبال خود می کشد.  با یک دستش کیسه سنگین را به روی زمین می کشد و با دست دیگرش چند جعبه دستمال کاغذی را برای نمونه به رانندگانی که کلافه از ترافیک، بی توجه به او به دور دست ها خیره مانده اند، نشان میدهد. آقا، خانم، دستمال بدم. دستمال ماشین دارم.
 پسرک پیراهن رنگ و رو رفته و آفتاب خورده ورزشی  به تن دارد. بر روی پیراهن با خط درشت برای تبلیغ نوشته شده است: Unicef.

0 نظرات:

ارسال یک نظر