دل تنگیمـوجود ِ بی آزاری هستم
کـار مـی کـنم
قـصه مـی خوانم
شـعر مـی نویسم
و گـاهی دلم که بـرایت تنگ مـی شود
تـمام خـیابان ها را
بـا یـادت پـیاده مـی روم!

                                              - مرضیه احرامی-

0 نظرات:

ارسال یک نظر