یک تصویر


این عکسی از من است
مدتی قبل گرفته شده است
در آغاز به نظر می رسد
آغشته و چسبناک چاپ شده
با خطوط محو و سایه روشن های خاکستری
در آمیخته با کاغذ عکس
بعد اگر موشکافانه نگاه کنید
در گوشه چپ
چیزی می بینید شبیه شاخه، بخشی از یک درخت
درخت گلخدا یا صنوبر که رفته رفته پدیدار می شود
و سمت راست، وسط عکس
باید سرازیری ملایمی باشد
و یک خانه چوبی کوچک
و در زمینه عکس دریاچه ای است
و ماورایش چند تپه کوتاه
عکس یک روز بعد غرق شدن من گرفته شد
من در دریاچه ام، وسط تصویر
درست زیر سطح
مشکل است بگویم دقیق کجایم
یا چه قدر کوچکم، چه قدر بزرگ
آب نور را شکسته است
اما اگر مدتی مدید
خوب نگاه کنید
می توانید مرا ببینید.


"" مارگارت اتوود""

0 نظرات:

ارسال یک نظر