شانزده آذر یعنی...شانزده آذر یعنی مجید توکلی، ضیاء نبوی، علی ملیحی، مجید دری. شانزده آذر یعنی شبنم مددزاده، مهدیه گلرو، بهاره هدایت، عاطفه نبوی.
شانزده آذر یعنی ستاره دارها، اخراجی ها، محروم ها، تعلیقی ها. شانزده آذر یعنی سلول انفرادی، زندانی سیاسی، دانشجوی تبعیدی. شانزده آذر یعنی اکبر محمدی، احمد باطبی، منوچهر محمدی، بهروز جاوید تهرانی. شانزده آذر یعنی فریاد بلند دانشجو بر سر هر چه ظلم است، علیه هرچه بی عدالتی ست. شانزده آذر یعنی دانشگاه زنده است و هنوز نفس می کشد با تمام زخم هایی که بر تن دارد.