بغض و دلتنگی این روزها...


هفــتــم تیـــر، خیابان شریعتی، مسجد قبــا، یا حسین میرحسین گفتن ها، صدای ممتد بوق ماشین ها، زن و مرد، پیر و جوان، نمادهای سبز، دست های برافراشته به سوی آسمان، طنین سبز الله اکبر گفتن ها، تو و من ی که " ما" شده بودیم باز؛ دوباره گاز اشک آور، باتوم، صدای کر کننده تیرهای مشقی، دوباره فریاد، دوباره دویدن ها، دوباره اشک، دوباره آه ... دوباره حسرت، ترانه ای که بود و این روزها دیگر نیست . دوباره دلتنگی و بــاز بـــغض خاطره هایی که این روزها مدام اشـــک می شوند.

پی نوشت: بقیه عکس ها را از اینجا ببینید.

0 نظرات:

ارسال یک نظر