ما هستیم


سعید مرتضوی متهم اصلی کهریزک شناخته شد. روح الله حسینیان، نماینده افراطی اصولگرا، در مجلس استعفا کرد. سخنان علی مطهری- نماینده اصولگرای میانه رو - و وحید جلیلی در برنامه رو به فردا و اعلام اینکه ما عادت نکرده ایم معترضان را به رسمیت بشناسیم و باید به سبزها مجوز راه پیمائی داده میشد و..... همه این اتفاقات در هفته گذشته رخ داده است. برخی از دوستان سبز معتقدند همه این ها برخواسته از سناروئی از پیش طراحی شده است. اما من می خواهم خوشبینانه به این ماجرا نگاه کنم، این که قدرت جنبش سبز و استقامت آن در شش ماهه گذشته علیرغم تمامی هزینه هائی که پرداخته، باعث آچمز شدن بخش افراطی جناح محافظه کار شده است و اینکه حاکمیت پذیرفته برای خروج از بحران فعلی راهی ندارد جز به رسمیت شناختن مطالبات طرفداران این جنبش. امیدوارم این بار به جای خط و نشان کشیدن ها ، به جای محارب خواندن عده ای جوان کم سن و سال و آنها را به چوبه دار سپردن، به جای صدور احکام سنگین بخصوص برای دانشجویانی که مطالبات کاملاً مدنی داشته اند. به جای بستن تمامی راه های ارتباطی و به بند کشیدن تعداد زیادی روزنامه نگار، که رسالتی جز بازتاب واقعیت جامعه ای که در آن زندگی میکنند ندارند، احساسات و افراطی گرائی کنار برود و تعقل به جای آن بنشیند و قبول کنند که ایران جامعه ای ست متکثر با افکار و عقاید گوناگون و جوانانی که مطالبات امروزشان با هزار وچهارصد سال گذشته توفیر دارد و نمیتوان نسخه زندگی قرن ها پیش را برای امروز آنها تجویز کرد.

0 نظرات:

ارسال یک نظر